තත්ත්ව පාලනය

පරීක්ෂකයින් කාන්දු වීම

පියාසර කරන විට

  • UDK341 මැස්සන් කාන්දු වන පරීක්ෂකයාගේ ආර්ථිකය - 1 හිස
  • UDK351 පියාසර කාන්දු පරීක්ෂකයා මත - 1 හිස
  • UDK352 පියාසර කාන්දු පරීක්ෂකයා මත - හිස් 1 සිට 2 දක්වා
  • UDK353 පියාසර කාන්දු පරීක්ෂකයා මත - හිස් 1 සිට 3 දක්වා
  • UDK354 පියාසර කාන්දු පරීක්ෂකයා මත - හිස් 1 සිට 4 දක්වා
ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?