තත්ත්ව පාලනය

පරීක්ෂකයින් කාන්දු වීම

අධි Voltage

  • UDK451 අධි වෝල්ටීයතා කාන්දු පරීක්ෂක - 1 හිස
  • UDK452 අධි වෝල්ටීයතා කාන්දු පරීක්ෂක - හිස් 1 සිට 2 දක්වා
  • UDK453 අධි වෝල්ටීයතා කාන්දු පරීක්ෂක - හිස් 1 සිට 3 දක්වා
  • UDK454 අධි වෝල්ටීයතා කාන්දු පරීක්ෂක - හිස් 1 සිට 4 දක්වා
  • UDK461 අධි වෝල්ටීයතා කාන්දු පරීක්ෂක - 1 හිස
ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?