තත්ත්ව පාලනය

පරීක්ෂකයින් කාන්දු වීම

ස්ථිතික

  • UDK050 ආර්ථික කාන්දුවීම් පරීක්ෂක - 1 හිස
  • UDK055 ආර්ථික කාන්දුවීම් පරීක්ෂක - 1 හිස
  • UDK060 ඩ්‍රම් කාන්දු පරීක්ෂක - 1 හිස
  • UDK250 කාන්දු පරීක්ෂක - 1 හිස
  • UDK310 කාන්දු පරීක්ෂක - බහු හිස්
  • UDK500 අයිබීසී කාන්දු පරීක්ෂක
ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?