මුළු ප්ලාස්මා පිරිවැය ගණනය කිරීම

by / 28 මාර්තු 2019 බ්‍රහස්පතින්දා / දී ප්රකාශයට පත් ප්ලාස්මා ආලේපනය
කරුණාකර පුරනය වන්න / ලියාපදිංචි වන්න මෙම අන්තර්ගතය බැලීමට

ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් හෝ ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක්, යෝජනා හෝ අදහස් තිබේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න:
සබඳතා තොරතුරු
ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?