ප්ලාස්මා ආලේපන යන්ත්‍ර සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙකු වන ඉසිටෙක් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්ලාස්මා ක්‍රියාවලීන්හි හා ඒ අවට ඇති පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්වල දිගටම නිරත වන බව ඉසිටෙක් සහ ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ආයතනය ආඩම්බරයට පත්වේ. පහර සැකසීමේ කර්මාන්තය සඳහා පහල උපකරණ පිළිබඳ විශේෂ specialized සහ ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු,

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?